CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: 8h00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội – Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

  Thời gian Nội dungThực hiện
IKHAI MẠC
108h00 – 08h30– Đón tiếp đại biểu, Cổ đôngBan tổ chức
– Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự

– Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông

Ban  kiểm tra tư cách đại biểu
208h00 – 08h40

 

– Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

– Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.

Ban tổ chức
– Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luậtBan  kiểm tra tư cách đại biểu
308h40 – 08h45– Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịchBan tổ chức
– Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.Chủ tịch Đoàn
408h45 – 08h55– Giới thiệu và biểu quyết thông qua

     + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

     + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch Đoàn
IINỘI DUNG  ĐẠI HỘI
508h55 – 09h10– Công bố quyết định về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV nghiệp Bao bì 277 Hà Nội;

 – Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội;

– Công bố quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội.

Đại diện ban chỉ đạo cổ phần hóa
609h10– 09h40Thông qua Điều lệ Công ty

– Đọc Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.

– Thảo luận và thông qua các Chương và toàn văn Điều lệ công ty cổ phần.

 

Đoàn chủ tịch

 

709h40 – 10h10Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị

và Ban kiểm soát

– Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 -2021

– Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.

– Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

– Tổ chức bầu cử.

Ban kiểm phiếu
810h00 – 10h15Nghỉ giải lao 
909h15 – 10h40Thông qua các tờ trình

– Đọc tờ trình thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm của Công ty sau cổ phần hóa (2017-2019)

– Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

– Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

 

Đoàn chủ tịch

1010h40 – 11h00Thảo luận & Biểu quyết

– Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình

– Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.

Đoàn chủ tịch
1111h00 – 11h10Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS

– Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS

 

Ban kiểm phiếu
1211h10 – 11h25Nghỉ giải lao 
–    Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý Công ty

–    Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát

HĐQT, BKS
1311h25 – 11h35Thành viên Hội đồng quản trị, BKS ra mắt Đại hội

Đại diện Hội đồng quản trị lên phát biểu ý kiến

Đại diện HĐQT
IIIBẾ MẠC
1411h35– 11h50Bế mạc Đại hội

– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

– Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

 

Thư ký Đại hội

Ban tổ chức

 https://drive.google.com/file/d/0Bxy0CglslPF4RlNLUDNSajN0RlE/view?usp=sharing