ĐƠN ỨNG CỬ HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

            Kính gửi:     Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập

Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội

Tên tội là: …………………………………….…………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND số: ……………………. cấp ngày ……………………. tại …………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ………… cổ phần tương đương ……..% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội.

(Bằng chữ: ………………………..………………………..………………………..…………… cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

–       Sơ yếu lý lch do ng viên t khai (có dán nh);

–       Bn sao công chng các giy t: CMND, các bng chng nhn trình đ văn hóa và trình đ chuyên môn.

……………., ngày …. tháng … năm 2017

ỨNG CỬ VIÊN

 https://drive.google.com/open?id=0Bxy0CglslPF4Q25uSmo4bDVGNnc