GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277

HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày 16 tháng 03năm 2017

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

 

Kính gửi:     CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cổ phần hoá và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Công ty TNHH MTV bao bì 277 Hà Nội;
  • Quyết định số 5242/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2013 và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 277 Hà Nội;
  • Căn cứ Quyết định số 6572/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Bao bì 277 Hà Nội.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập với thông tin như sau:

  1. Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 03 Năm 2017
    • Địa điểm: Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội – Làng Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
  2. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm.

Chúng tôi gửi kèm theo tài liệu Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

Tổng Giám đốc 

Lê Hồng Quang

Ghi chú:

  1. Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời và CMND hoặc hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội; trường hợp quý vị không thể trực tiếp đến tham dự thì làm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
  2. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trước ngày …/../2017.

https://drive.google.com/open?id=0Bxy0CglslPF4OU1RaFhaV1d4YW8