GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập

                 Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội

 1. Bên ủy quyền
 • Tên cá nhân/ Tổ chức: ……………………………………………………………….
 • Số CMND/ GPĐKKD: ……………….cấp ngày ………………..tại……………………
 • Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
 • Điện thoại: ……………………………………………Fax ………………………..
 • Số cổ phần sở hữu: ……………………………………………………….. cổ phần
 • Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): ……………………………………
 • Số CMND người đại diện ………….. cấp ngày …./…./…….. tại ………………….
 • Số điện thoại ……………………………………….. Số fax ……………………….

 

 1. Bên được ủy quyền
 • Tên cá nhân: …………………………………………………………………………
 • Số CMND:……………………… …cấp ngày …../……/……….tại………..………
 • Địa chỉ:……………………………………………………………………….………
 • Điện thoại……………………………………………Fax……………………………
 • Số cổ phần sở hữu:………………………………………………………..cổ phần
 • Tổng số cổ phần đại diện:………………………………………………….cổ phần
 1. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội với tư cách là cổ đông đại diện cho ………………………. cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

 1. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội.

Bên được ủy quyền(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) Bên ủy quyền(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 https://drive.google.com/file/d/0Bxy0CglslPF4SFBRU3IyUEVGbTA/view?usp=sharing