GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

—–o0o—–

Kính gửi:    Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập

Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội

Tên cá nhân/ tổ chức:……………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/ĐKKD số:……………………………… ngày cấp…../…./……….nơi cấp…………………………..

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………. Số fax:…………………………………………………

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):…………………………………………………………………

Số CMND người đại diện: …………………………… cấp ngày ……/……/…..….tại:…………………….

Số điện thoại:……………………………………………………. Số fax:…………………………………………………

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội với:

Số cổ phần biểu quyết là:………………………cổ phần.

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………cổ phần)

Trong đó:

  • Số cổ phần sở hữu là: ……………………………. cổ phần.
  • Số cổ phần được ủy quyền: ……………………… cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ….. Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

                                                                        ………….., ngày …. tháng …. năm 2017

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

https://drive.google.com/file/d/0Bxy0CglslPF4cDBIREpGbEdFek0/view?usp=sharing