NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN

BAO BÌ 277 HÀ NỘI

Số: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

 

 •             Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 •             Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày … tháng … năm 2017 của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Thông qua các Chương, Điều và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội từ năm 2017-2019.

 Điều 3:  Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

          Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

 • Mức thù lao hàng tháng của thành viên Hội đồng quản trị:
 • Chủ tịch HĐQT: …………. đồng/người/tháng
 • Ủy viên HĐQT: ………….. đồng/người/tháng
 • Mức thù lao hàng tháng của thành viên Ban kiểm soát:
 • Trưởng BKS: ……………. đồng/người/tháng
 • Ủy viên BKS: ……………. đồng/người/tháng

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

          Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét để chỉ định hoặc chào thầu một trong các Công ty kiểm toán dưới đây hoặc Công ty kiểm toán có năng lực tương đương làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty

 1. Công ty TNHH …….
 2. Công ty TNHH …….
 3. Công ty TNHH …….

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

          Đại hội thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017– 2021 như sau:

        Thành viên Hội đồng quản trị:

 1. ……………………
 2. ……………………
 3. ……………………
 4. ……………………
 5. ……………………

        Thành viên Ban kiểm soát:

 1. ……………………..
 2. ……………………..
 3. ……………………..

Điều 6: Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

–       BCĐ CPH (Để b/c);

–       Các cổ đông;

–       Thành viên HĐQT, BKS;

–       Lưu …../.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bxy0CglslPF4LU0xRk1Ib0xWTVk