Plastic Industry News

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI       - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29  tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.     -  Căn cứ Luật Kế toán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa … Đọc Thêm

QUY CHẾ BẦU CỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017   QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Căn cứ Luật Doanh nghiệp số … Đọc Thêm

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI Số: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày   tháng    năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI               Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội … Đọc Thêm

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017                            QUY CHẾ LÀM VIỆC                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH … Đọc Thêm

ĐƠN ỨNG CỬ HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI             Kính gửi:     Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội Tên tội là: … Đọc Thêm

TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT, BKS

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH (Về việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017)   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số … Đọc Thêm

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà … Đọc Thêm

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------   GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI   Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập                  Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội Bên ủy … Đọc Thêm

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------   GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI -----o0o----- Kính gửi:    Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội Tên cá … Đọc Thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI Thời gian tổ … Đọc Thêm

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Hà Nội, ngày 16 tháng 03năm 2017 GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ … Đọc Thêm