QUY CHẾ LÀM VIỆC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

                         QUY CHẾ LÀM VIỆC                        

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ thành lập của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội (gọi tắt là ĐHĐCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

 1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI
 2. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
 3. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
 4. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghi tắt hoặc để chế độ không chuông.
 5. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
 6. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 • BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
 1. Nguyên tắc:
 • Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (trừ việc bầu cử HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của của Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội. Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử phải ghi rõ Họ và tên cổ đông/ người được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết.
 • Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử được gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp.
 1. Phương thức biểu quyết:
 • Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 • Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
 • Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
 1. Thể lệ biểu quyết
 • Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 • Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
 • Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 03 năm sau cổ phần hóa (từ 2017-2019);
 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 • Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 • Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.;
 • Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
 • Thông qua Tờ trình điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.
 1. Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua.

 1. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
 • Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
 • Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH
 2. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
 3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 4. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 5. Đoàn chủ tịch có quyền:
 • Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
 1. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 • Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 • Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 • Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
 1. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI
 2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.
 • TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU
 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
 2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 3. Giới thiệu Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và hướng dẫn cổ đông/ đại diện cổ đông thực hiện bầu cử.
 4. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước toàn thể ĐH.
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Quang

https://drive.google.com/open?id=0Bxy0CglslPF4NE1NOVFVS3IwXzA