SHAREHOLDER INFORMATION

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277

HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

 

Kính gửi:     CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cổ phần hoá và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Công ty TNHH MTV bao bì 277 Hà Nội;
  • Quyết định số 5242/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2013 và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 277 Hà Nội;
  • Căn cứ Quyết định số 6572/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Bao bì 277 Hà Nội.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập với thông tin như sau:

  1. Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 03 Năm 2017
    • Địa điểm: Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội – Làng Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
  2. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm.

Chúng tôi gửi kèm theo tài liệu Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

  TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

Tổng Giám đốc 

Lê Hồng Quang

Ghi chú:

  1. Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời và CMND hoặc hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội; trường hợp quý vị không thể trực tiếp đến tham dự thì làm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
  2. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trước ngày …/../2017.

https://drive.google.com/open?id=0Bxy0CglslPF4OU1RaFhaV1d4YW8

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: 8h00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội – Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

   Thời gian Nội dung Thực hiện
I KHAI MẠC
1 08h00 – 08h30 – Đón tiếp đại biểu, Cổ đông Ban tổ chức
– Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự– Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông Ban  kiểm tra tư cách đại biểu
2 08h00 – 08h40  – Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ– Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. Ban tổ chức
– Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật Ban  kiểm tra tư cách đại biểu
3 08h40 – 08h45 – Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
– Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. Chủ tịch Đoàn
4 08h45 – 08h55 – Giới thiệu và biểu quyết thông qua     + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông     + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch Đoàn
II NỘI DUNG  ĐẠI HỘI
5 08h55 – 09h10 – Công bố quyết định về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV nghiệp Bao bì 277 Hà Nội; – Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội;– Công bố quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội. Đại diện ban chỉ đạo cổ phần hóa
6 09h10– 09h40 Thông qua Điều lệ Công ty– Đọc Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.– Thảo luận và thông qua các Chương và toàn văn Điều lệ công ty cổ phần.  Đoàn chủ tịch 
7 09h40 – 10h10 Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trịvà Ban kiểm soát– Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 -2021

– Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.

– Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

– Tổ chức bầu cử.

Ban kiểm phiếu
8 10h00 – 10h15 Nghỉ giải lao  
9 09h15 – 10h40 Thông qua các tờ trình– Đọc tờ trình thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm của Công ty sau cổ phần hóa (2017-2019)– Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

– Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Đoàn chủ tịch
10 10h40 – 11h00 Thảo luận & Biểu quyết– Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình– Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình. Đoàn chủ tịch
11 11h00 – 11h10 Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS– Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS  Ban kiểm phiếu
12 11h10 – 11h25 Nghỉ giải lao  
–    Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý Công ty–    Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát HĐQT, BKS
13 11h25 – 11h35 Thành viên Hội đồng quản trị, BKS ra mắt Đại hộiĐại diện Hội đồng quản trị lên phát biểu ý kiến Đại diện HĐQT
III BẾ MẠC
14 11h35– 11h50 Bế mạc Đại hội – Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.– Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.  Thư ký Đại hộiBan tổ chức

 https://drive.google.com/file/d/0Bxy0CglslPF4RlNLUDNSajN0RlE/view?usp=sharing