TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội)

 

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Để đảm bảo Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội tiếp cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, tham khảo.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội gồm 07 Chương 75 Điều. Một số nội dung chính của Điều lệ như sau:

  • Tên gọi đầy đủ của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI
  • Tên tiếng Anh: HANOI 277 PACKAGING CO. LTD
  • Tên giao dịch viết tắt: Hapack
  • Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (84-4) 3 834 5184      Fax      : (84-4) 3 834 4609
  • Tại ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội là: 000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ đồng), trong đó:
  • Cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước : 995.000 cổ phần
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động : 500 cổ phần
  • Cổ phần bán đấu giá công khai : 700 cổ phần
  • Xử lý cổ phần không bán hết: 361.800 cổ phần

(Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ Trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

                                                          TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TỔNG GIÁM ĐỐC 

LÊ HỒNG QUANG


https://drive.google.com/file/d/0Bxy0CglslPF4M2RhTXE3RVBaTXM/view?usp=sharing