TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT, BKS

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 277 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017)

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội.

 

Năm 2017, Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS hàng tháng như sau:

  1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

  • Chủ tịch HĐQT: …………….. đồng/người/tháng
  • Ủy viên HĐQT: ……………… đồng/người/tháng
  1. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

  • Trưởng BKS: ……………….. đồng/người/tháng
  • Thành viên BKS: …………….. đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2017 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

– Đại hội đông cổ đông;

– Lưu HĐQT, BKS./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HỒNG QUANG

https://drive.google.com/file/d/0Bxy0CglslPF4NV94djByaWdlNTQ/view?usp=sharing